НАЧАЛО ГЕРБ Общински съвет-Перник прие план-сметка за битовите отпадъци и за поддържане чистотата на...

Общински съвет-Перник прие план-сметка за битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 г.

278
0
СПОДЕЛИ

DSC_0970С 29 гласа “за” Общински  съвет-Перник прие план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения  на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 г.  Направени бяха технически изменения и допълнения, едно от които бе на зам.- председателя на ОбС-Перник Румяна Гьорева.

С абсолютно мнозинство групата общински съветници от политическа партия ГЕРБ подкрепи внесената от кмета на Общината д-р Вяра Церовска докладна записка за  корекции  на поименния списък на капиталовите разходи на Община Перник  за 2016 г. Предложените промени имат за цел  да осигурят ефективното и пълноценно  използване на средствата за капиталови разходи и максимално усвояване на целевите средства. Общата стойност на освободените целеви средства е в размер от 18 800 лв. и те ще бъдат пренасочени към обект изграждане на велоалея от кв. Изток до централна градска част.

По време на последното си редовно заседание в рамките на тази календарна година, общинските съветници  гласуваха правилник за организацията на дейността на Общинско „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство- Флор”. Целта на иновативното решение, предложено от новия директор на предприятието Искра Златанова,  е осигуряването на по-ефективна и ефикасна работа.

Беше подкрепена  актуализацията на транспортната схема на Община Перник , чийто резултат предвижда създаване на по- добри условия за пътуване, съобразени с нуждите на гражданите на Община Перник. По предложение на кметовете на селата Рударци и Кладница Богдан Богданов и Васил Мирчев бяха приети корекции в маршрутната линия на автобус номер 21.

В изпълнение на подадено от Община Перник проектно предложение „Интегриран градски транспорт в град Перник” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., ОбС-Перник гласува и прие  образуването на еднолично търговско дружество  с общинско имущество „Градски транспорт-Перник” ЕООД, което ще участва като партньор по проекта. Общата стойност на капитала на дружеството ще бъде в размер на 8 000 лв., реши Общинския съвет.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име