НАЧАЛО ГЕРБ Цветислава Цветкова: За десет години управление на ПП ГЕРБ реализирахме...

Цветислава Цветкова: За десет години управление на ПП ГЕРБ реализирахме проекти от изключителна важност за развитието на община Трън

1425
2
СПОДЕЛИ

За десет години управление на ПП ГЕРБ, ние успяхме да реализираме множество проекти от изключителна важност за инфраструктурното и социалното развитие на община Трън. Приоритетът на ГЕРБ за първите два мандата намира най-пряко отражение в нашата община. Това заяви кандидатът за кмет на Община Трън Цветислава Цветкова. Тя поясни, че успешната реализация на европейски проекти е политика, която Община Трън следва неотклонно и има реални резултати.
„Кандидатирам се за кмет на Община Трън, за да довърша започнатото. Искам нашият град да стане едно по-добро място за живеене. Доста проекти успяхме да реализираме за 6 години и всеки един от тях е от полза за жителите на община Трън. Наблегнали сме на проекти в социалната сфера, такива за подобряване състоянието на пътната инфраструктура и развитието на туризма в региона“, подчерта кандидатът на ПП ГЕРБ. Тя категорично заяви, че с всичко това е видимо и е в ярък контраст с това, което предишния кмет Станислав Николов и неговият екип са получили като наследство.
„Имаме много неща за довършване. Очакваме одобрението на важни проекти за подобряване условията на живот в община Трън, за интеграцията на ромските деца в Трън, за озеленяване и благоустройство на детска градина „Ален Мак”, за опазване и развитие на културните традиции в Трън. Предстои да бъде входиран проектът за довеждащ водопровод от с.Банкя да гр.Трън. Изготвен и предаден на община Трън е проектът за рехабилитация на еко пътека. Предстои прилагане на мерки за енергийна ефективност но сградата на ДГ „Ален Мак““, каза още Цветислава Цветкова. Тя представи обстойна информация за вече реализираните от ПП ГЕРБ в община Трън проекти, както следва:
„Реконструкция на централна градска част – гр. Трън” – етап 2: Проектът се реализира по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” и е на стойност 1 470 828.00 лв. Дейностите по него включват цялостно реконструиране на централна градска част – тротоари, озеленяване, осветление, улици, паркови пространства, детска площадка.
Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на град Трън, Община Трън: проект за реконструкция и разширение на съществуваща водопроводна мрежа, проект за реконструкция и разширение на съществуваща канализационна мрежа, проект за пречиствателна станция за отпадъчни води. Проектът е на стойност 291 000.00 лв., като целевите средства са отпуснати по приоритетна ос 1 на „Оперативна програма околна среда” 2007-2013г. Дейностите по него включват изработване на прокти за реконструкция и разширение на съществуваща водопроводна мрежа,за реконструкция и разширение на съществуваща канализационна мрежа и за пречиствателна станция за отпадъчни води.
Саниране на сградата на Общинска администрация-община Трън. Средствата са на стойност 213 855,00 лв. и са отпуснати по Проект „Красива България“, Мярка 01 „Подобряване на градската среда“. Дейностите по него включват прилагане на мерките на енергийна ефективност чрез саниране сградата на общинската администрация – смяна на дограма, топлоизолация, изграждане на многоскатен покрив, изграждане на нова отоплителна система с котле на пелети.
Извършване на ремонт на Спортна зала гр. Трън на стойност 67 000 лв. Дейностите по проекта включват рна покрив чрез полагане на нова хидроизолация и нов дървен обков.
„Община Трън: с отговорност към бъдещето“: Проектът вклюва прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ „Гео Милев” – гр. Трън чрез саниране на сградата и полагане на хидро и топлоизолация на тавани и покрив. Той е на стойност 576 010.33 лв. и се реализира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”.
„Укрепване на капацитета на млекопроизводителите и млекопреработвателите“: Той се реализира по програма за трансгранично сътрудничество България Сърбия и е на стойност 184 352,63 евро. Дейностите по него включват ремонт и обзавеждане на зала за лекции и малък кабинет за лекторите в Дома на Културата, гр. Трън, обучение на млекопреработвателите и млекопроизвиодителите по съвременните методи за организиране на фермите, обмен на практически знания и добри практики между млекопроизводителите и млекпреработвателите в трансграничната зона, организация на трансгранично събитие – Фестивал на млякото в Трън и експертна конференция в Ниш и панаир на сиренето.
„Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребно мащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма, за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ. Трън”. Проектът се реализира по ОП „Регионално развитие” 2007-2013г. и е на стойност 576 010.33 лв. Дейностите по него целят прилагане на мерки за енергийна ефективност чрез саниране на сградата и полагане на хидро и топлоизолация на тавани и покрив.
„Строителство на парк за отдих, Туристически информационен център, реконструкция на съществуваща еко-пътека, информационна инфраструктура, която ще обслужва нуждите на ТИЦ“. Проектът е по програма за трансгранично сътрудничество и е на стойност 424 531,34 евро. Дейностите по него включват реконструкция на съществуваща екопътека в община Трън; изграждане на парк за отдих в местността „Ждрелото”; и зграждане на нова екопътека в община Димитровград и Туристически информационен център; изграждане на информационна инфраструктура в транс-граничния регион;
„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Народно читалище „Г. Пинджурова” – 1895г., гр. Трън“: проектът е на стойност 712 816 лв. с включен ДДС и е дейностите по него включват мерки за енергийна ефективност чрез саниране на сградата и полагане на хидро и топлоизолация на тавани и покрив. Подмяна на дограма.
„Повишаване качеството на живот на населението на Община Трън чрез инвестиции в центрове за спорт”: проектът е по Прогрома за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 – Основни услуги на населението и икономиката в селските райони и е на стойност 3 821 192,00 лв. без ДДС. Дейностите в проекта включват реконструкция на футболно игрище, изграждане на трибуни, козирка и осветителна система на градски стадион гр. Трън и изграждане на многофункционален спортен комплекс, предназначен за всички възрастови групи и хора в неравностойно положение.
„Рехабилитация, рекострукция и изграждане на улично осветление и тротоарна мрежа в община Трън”: Проектът се реализира по прогрома за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места и е на стойност 1 949 170.00 лв. без ДДС. Дейностите по него включват реконструкция на улично осветление и тротоари в община Трън.
„Домашна помощ за независим живот в Община Трън“: Проектът се реализира със средства предоставени от Европейски социален фонд 2007-2013г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на стойност 177 906, 67 лв. Дейностите по него включват подбор и назначаване на социалните асистенти и домашните помощници; приемане на заявления от кандидат-потребители, индивидуална оценка на потребноститe, подбор и сключване на тристранни договори; закупуване на техническо оборудване и оборудване за офиса за управление на проекта; обучение; Предоставяне на социалната услуга от социалните асистенти и домашните помощници и др.
„Подобряване условията на живот в община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъпа до услуги”: Проектът се реализира по прогрома за развитие на селските райони 2007-2013г., и е на стойност 5 425 672,00 лв. Дейностите по него включват рехабилитация на 8 пътни отдечки:
1. PER3158 / II – 63, Трън – Стрезимировци / – Бераинци от km. 0+000 до km. 1+046.64;
2. PER3185 /II – 63, Трън – Стрезимировци/ – Турoковци от km. 0+000 до km. 0+848.07;
3. PER3159 /II – 63, Трън – Стрезимировци/ – Забел от km. 0+000 до km. 1+700;
4. PER3162 /II – 63, Трън – Стрезимировци/ – Залениград от km. 0+000 до km. 2+300;
5. PER3164 /II – 63, Трън – Стрезимировци/ – Милославци от km. 0+000 до km. 1+900;
6. PER3165 /II – 63, Трън – Стрезимировци/ – Главановци – Рани луг от km. 0+000 до km. 3+000;
7. PER3171 /III – 637, Трън – Вукан/ – Бусинци от km. 0+000 до km. 2+291.22;
8. PER3186 /III – 637, Трън – Вукан/ – Студен извор от km. 0+000 до km. 1+077.98.
„Рехабилитация, рекострукция и изграждане на улично осветление и тротоарна мрежа в община Трън“. Той се реализира по прогрома за развитие на селските райони 2007-2013г. и е на стойност 1 949 170.00 лв. без ДДС. Дейностите в проекта включват реконструкция на улично осветление и тротоари в община Трън, изграждане на нова тротоарна настилка на ул. „Петър Асенов”,с обща площ 1 136 м2 .и ул. „Мосаловска”, с обща площ 1 605 м2.
„Щастливо детство“: Проект за социално включване към Световната банка на стойност 392 469,00 лв. с ДДС, 5 % съфинансиране в размер на 20 000лв. Дейностите по него вклюват предоставяне на социални услуги на деца от 0 до 7 годишна възраст и техните родители: Формиране и развитие на родителски умения; Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията; Семейно консултиране и подкрепа; Здравна консултация за деца; Семейни центрове; Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове; Допълнителна подготовка за равен старт в училище; Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; Формиране и развитие на родителски умения; Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията; Детегледачи (грижа в домашна среда); Инвестиции в строителни/ремонтни дейности, оборудване и материали.
„Насърчаване на туристическите дейности в Община Трън – Приключенски център Трън“: Проектът се реализира по програма за развитие на селските райони 2007-2013г., на стойност 353 528,00 лв. Дейностите по него включват изграждане на Информационен център и планинско колоездачно трасе около ждрелото на р. Ерма /велоалея “Ждрелото”/; информационни табели, пейки и кошчета за отпадъци/ и др.
„Непознатата България- Окритието „Западни покрайнини”. Проектът се реализира по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” и е на стойност 394 176,00 лв. с ДДС и 5 % съфинансиране в размер на 19 413,60 лв. Дейностите по него включват организация и управление на проекта. разработване на туристически пакети; подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа туристически продукт; участие в регионални, национални и международни туристически борси, и панаири; организиране на експедиентски тур и др.

2 КОМЕНТАРИ

  1. […] си кампания настоящият кмет Цветислава Цветкова съобщава: „Имаме много неща за довършване… Предстои да бъде […]

  2. […] си кампания настоящият кмет Цветислава Цветкова съобщава: „Имаме много неща за довършване… Предстои да бъде […]

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име