НАЧАЛО Стани ГЕРБер

Стани ГЕРБер

В политическа партия ГЕРБ може да членува всеки български гражданин, който притежава избирателни права, приема Устава и програмните документи на партията, е готов да работи за осъществяването на целите и задачите на партията. Членуването в ПП ГЕРБ е доброволно и индивидуално.


Всеки член на ПП ГЕРБ има право
:

  • да избира и да бъде избиран в националните и териториални органи на партията, да изразява мнението си;
  • да прави предложения и да участва във формиране на политическите решения в съответния орган;
  • да иска и получава информация от партийните органи;
  • да предлага кандидатури и да бъде избиран за кандидат за изборни партийни длъжности;
  • да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.


Всеки член на ПП ГЕРБ е длъжен
: да спазва Устава, да отстоява ценностите на ПП ГЕРБ, както и да работи за осъществяване на нейните цели и задачи; да изпълнява решенията на висшестоящите органи; да участва в избирателни кампании и други дейности на партията; да плаща редовно членски внос.


Всеки който желае да стане наш член
трябва да попълни ЗАЯВЛЕНИЕ и ДЕКЛАРАЦИЯ за членство, както и АВТОБИОГРАФИЯ по европейски формат и АНКЕТНА КАРТА. Така попълнените документи предайте на посочените адреси или лица за връзка:

Перник
Ул. „Търговска“ №30
телефон: 076/600 688
e-mail: pernik@gerb.bg

Радомир
ул. „Черковна“ №4, етаж 2
e-mail: ticorp@abv.bg

Брезник
ул. „Георги Бунджулов“ №57A
e-mail: irina_markova@mail.bg

Земен
гр. Земен, ул.”Земенски манастир”, № 3
e-mail: zemen@gerb.bg

Ковачевци
Стойчо Христов
e-mail: schefa1968@abv.bg

Трън
Милeна Савова
e-mail: stasy_as@abv.bg

Членството в ПП ГЕРБ възниква от момента на решението на Изпълнителната комисия за приемане на нов член. Въз основа на решението новоприетият член се вписва в областния партиен регистър, а членовете пребиваващи извън Република България се вписват в специално създаден регистър към Изпълнителната комисия.