НАЧАЛО ГЕРБ Активно участие на самите роми в политиката за ромите

Активно участие на самите роми в политиката за ромите

236
0
СПОДЕЛИ

Кръгла маса

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА – Създаване на условия за преодоляване на неравнопоставеността на ромите в българското общество и подобряване на социално-икономическия им статус, чрез активно включване на подготвени роми в процеса на определяне, изпълнение и контрол на политиките.

При изпълнение на тази си цел ПП ГЕРБ отчита разнородността на ромската общност, в която съществуват хора с различен социален статус, имащи различни проблеми и потребности, но всички изпитващи еднакви трудности, породени от принадлежността им към ромската етническа група.

ПП ГЕРБ отчита и друг много важен акцент, свързан с въпроса за интеграция на ромите, а именно предприемането на мерки, насърчаващи развитието на ромската общност като цяло. Следвайки всички европейски и национални документи в политиката по отношение на ромската интеграция, ПП ГЕРБ признава необходимостта от гарантиране на ефективното участие на ромската общност в политическия живот, по-специално по отношение на вземането на решения, които засягат пряко живота и благополучието на ромите, както и важността на развитието на човешките ресурси и професионален капацитет на ромите.

ПП ГЕРБ ще работи активно за ограничаване на бедността сред ромите чрез прилагане на интегриран подход в политиката, включваща няколко приоритетни направления: Жилищни условия и инфраструктура; Образование; Подкрепяща среда и равни възможности; Здравеопазване; Култура; Деца и младежи.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име